Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sprzedaży produktów cyfrowych
oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
na stronie: beatamuchowska.com

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy Beata Muchowska, działający pod adresem: www.beatamuchowska.com, prowadzony jest przez Beata Muchowska, z siedzibą przy: ul. Kościelna Droga 8i/2 05-092 Łomianki, działający pod numerem NIP: 118-166-72-85, REGON: 389808094.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Beata Muchowska a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Klienta.
 3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu www.beatamuchowska.com w hiperlink „Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.beatamuchowska.com odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru lub wskazanej Usługi za cenę i na warunkach określonych w opisie.

 

 

DEFINICJE.

 

Sprzedawca – Beata Muchowska z siedzibą przy: ul. Kościelna Droga 8i/2 05-092 Łomianki, NIP: 118-166-72-85, REGON: 389808094 który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów Produktów i Usług świadczonych przez Sprzedawcę.

Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).

Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://beatamuchowska.com/

Sklep – funkcjonalność Strony internetowej, dzięki której Kupujący może dokonać zakupu wybranych usług i produktów cyfrowych.

Produkt – świadczona przez Sprzedawcę usługa lub produkt cyfrowy będące przedmiotem Umowy między Kupującym a Sprzedawcą. Szczegółowe opisy Produktów znajdują się na Stronie internetowej.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia  na Stornie internetowej lub drogą emailową i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

Panel Klienta– funkcjonalność Sklepu, dzięki któremu Kupujący lub wyznaczony przez niego użytkownik ma dostęp do Produktów, które zakupił. Konto jest zakładane przez Sprzedawcę w chwili realizacji Zamówienia, o czym informuje Kupującego.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający złożenie zamówienia oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, na odległość za pośrednictwem Strony internetowej lub umowa zawarta w drodze negocjacji prowadzonych przez Sprzedawcę i Kupującego drogą emailową.

Regulamin – niniejszy regulamin

 

ZAGADNIENIA TECHNICZNE

 

 1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • w przypadku niektórych Produktów (np. webinarów i szkoleń online) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Facebook, Zoom lub innych aplikacji do webinarów), o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu.
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Kupującemu bezpieczny dostęp do świadczonych drogą elektroniczną usług oraz do Produktów, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Kupujący zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na  Stronie internetowej.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z zasobów Strony internetowej,
  zakłócenia, w tym przerwy w jej funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub jeśli niemożność
  korzystania spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Usługobiorcy, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Kupującego.

 

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Dostępne są następujące usługi elektroniczne:
  • utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie
  • prowadzenie konta kursanta na platformie kursowej
  • newsletter
 3. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie, Konta użytkownika oraz Umowa o wysyłkę newslettera są usługami nieodpłatnymi i są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie lub Konta użytkownika można rozwiązać, usuwając konto, a umowę o newsletter poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email.
 4. Sprzedawca za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia również odpłatne Produkty.
 5. Szczegółowe opisy odpłatnych Produktów oraz ich zakres, szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane oraz ceny znajdują się na Stronie internetowej.

 

 PRODUKTY

 

1. Sprzedawca na pośrednictwem Strony internetowej umożliwia, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §7, zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (np. kursy i szkolenia online) lub dostarczenie treści cyfrowych (np. ebooki, PDFy, ). Przedmiotem tak zawartej umowy jest Produkt, którego opis i zakres znajdują się na Stronie internetowej.

2. Dostęp do zakupionego Produktu odbywa się przez Panel Klienta, w którym, zależnie od wybranego Produktu znajdują się:

a. linki do pobrania ebooków,

b. linki do pobrania materiałów wchodzących w skład zakupionych kursów (np. wideo, pdfy, bonusy),

c.  informacja do dostępie do zamkniętej grupy na Facebooku dedykowanej danemu Produktowi.

3. Linki do pobrania ebooków są także wysyłane emailem na adres Klienta po dokonaniu zakupu.

4. Produkty są dostępne w sprzedaży ciągłej lub okresowej w tzw. oknach sprzedażowych i można je nabyć tylko w określonym terminie.

5.  Dostęp do Produktów jest przyznawany na określony czas

6. Dokładne informacje, co wchodzi w skład każdego z Produktów, o jego dostępności oraz czasie trwania dostępu do Produktu, znajdują się w opisie Produktu na Stronie internetowej.

7. Nieobecność Klienta lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym  terminie dostępu do usługi nie uprawnia Kupującego do nieopłacenia Produktu ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.

8. Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego Panelu Klienta osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Klienta na skutek udostępnienia przez niego swojego Panelu Klienta osobom trzecim.
9. Klient przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania ze Strony internetowej oraz Produktów, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawa autorskie Sprzedawcy .
10. O ile nic innego nie wynika z Umowy, oferty lub informacji o Produkcie na stronie Stronie internetowej z chwilą dostarczenia albo udostępnienia Klientowi Produktów Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z materiałów udostępnionych mu w
ramach zakupionego Produktu, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Klienta. Klient nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu ww. materiałów, jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji. Udzielenie licencji następuje w ramach wynagrodzenia za dany Produkt.
11. Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji Produktów (treści szkoleń, kursów i udostępnionych treści cyfrowych).
12. Klient ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z Produktów, poprzez usunięcie utworzonego przez siebie Panelu Klienta. W przypadku takiego
usunięcia Panelu Klienta, opłata za zakupione i udostępnione Produkty nie podlega zwrotowi w całości ani w części.

 

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Jeśli wybrano opcję złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
 • wybrać Produkt lub Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
 • wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres,
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
 • potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.
 1. Jeśli wybrano opcję złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
 • przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, a także zaznaczyć pole “Stworzyć konto?”,
 • przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”, potwierdzić zamówienie, dokonując płatności, w wybrany wcześniej sposób.
 1. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 2. Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie Usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu lub Usługi umieszczonym w Sklepie.

REALIZACJA PŁATNOŚCI

 

W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

 1. przelewem, na rachunek bankowy – 90 1140 2004 0000 3602 8126 9252;
 2. za pośrednictwem platformy Przelewy24.
 3. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.

 

REKLAMACJE

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w  Regulaminie.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta , opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty dostarczenia reklamacji do Sprzedawcy.
 5. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w  terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 5. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy pisemnie pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w  Regulaminie przed upływem terminu podanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
 6. Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
 2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.
 4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów lub Usług znajdujących się na stronie Sklepu.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu www.beatamuchowska.com.
 3. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
 4. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

 

Załącznik do regulaminu “Formularz odstąpienia od umowy”